Om kampanjen

Sommeren 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring. Til tross for at LO, Unio og YS hadde bedt om å bli tatt med på råd i prosessen, ble forslagene sendt ut uten noen dialog verken med arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene. Det bryter fundamentalt med det vi kaller den norske modellen, der trepartssamarbeidet mellom organisasjonene og myndighetene står sentralt.

Nesten alle høringsinstanser er kritiske

LO, Unio og YS leverte hver sine høringsuttalelser der vi gikk klart imot de fleste av regjeringens forslag. Det gjorde også de fleste andre høringsinstansene – inkludert statens egne faginstanser som Arbeidstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet. Det var kun arbeidsgiverorganisasjonene som var positive. Men ikke entydig. Spekter er imot økt bruk av midlertidige ansettelser. Arbeidsminister Robert Eriksson gjorde det samtidig klart at forslagene ikke ville bli vesentlig endret som følge av høringsrunden.

Politisk streik 28. januar

De endelige forslagene fra regjeringen ble lagt fram i desember 2014. De vakte så sterke reaksjoner i norsk arbeidsliv at LO, Unio og YS – som til sammen representerer omlag 1,5 millioner medlemmer – varslet en to timers politisk streik den 28. januar 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Hensikten med streiken er å markere bredden i motstanden mot forslagene. Vi håper du vil slutte deg til gjennom å delta på markeringene den 28. januar, gjennom å skrive leserinnlegg i lokalavisa og gjennom å diskutere arbeidsmiljøloven med kollegaer, venner og familie.

Engasjer deg mot lovendringene!

Vi vet i skrivende stund ikke når forslagene vil bli behandlet i Stortinget. Forslagene er nå oversendt fra regjeringen, og de skal behandles i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget før endelig vedtak. Ta gjerne kontakt med stortingsrepresentantene fra ditt fylke for å si fra hva du mener om forslagene.

Spørsmål om kampanjen?

Disse nettsidene er en del av arbeidstakerorganisasjonenes felles kampanje mot regjeringens forslag til svekkelse av arbeidsmiljøloven. Her vil du finne nyttig informasjon om loven og om regjeringens forslag til endringer. Har du spørsmål om denne kampanjen, kan du sende dem til:

LO: Leder for strategi og samfunnskontakt Wegard Harsvik
Unio: Kommunikasjonssjef Signy Svendsen
YS: Seniorrådgiver Hege Herø

Nettsider og arrangementer: Magne Svendsen